Бланки та форми звіт з собівартістю продукції

Найбільш поширеним серед переробних промислових виробництв для сільськогосподарських підприємств є лісопильне. У ньому виконують розпилювання власного лісоматеріалу господарств, надають відповідні послуги працівникам господарств, іншим підприємствам, організаціям та особам. Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Якщо комбікормовий завод працює як акціонерне товариство, то одержаний прибуток заводу у вигляді дивідендів на акції учасників розподіляється між учасниками постачальниками пропорційно кількості завезеного зерна в заліковій масі. Якщо виробничий процес складається з кількох стадій (переділів), на виході з яких знаходиться проміжний склад напівфабрикатів, і від переділу до переділу запаси напівфабрикатів змінюються, то користуються методом багатоступеневої простої калькуляції. Спираючись на Положення (стандарти) бухгалтерського обліку при перевірці формування собівартості продукції, слід відмітити наступне: 1. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємствами встановлюються самостійно.

Смотрите также: Инструкция нитросорбид 10 млг

Будь-яке відхилення від норм виходу готової продукції в бік зменшення повинне бути ретельно проаналізоване і після з’ясування причин, які призвели до втрат, мають бути відшкодовані підприємству винними особами. Указані роботи не входять до проектно-конструкторських робіт, які включаються до складу досліджень і розробок (за рядком 102), і відносяться, як правило, до початкової стадії проекту створення нових продуктів чи технологічних процесів. Відособлені підрозділи (філії, відділення) підприємств, що включені до ЄДРПОУ, звітують самостійно незалежно від того, мають вони самостійний баланс чи ні. Бухоблік бланків трудових книжок Як передбачено п. 7.2 Інструкції № 58, бланки трудових книжок і вкладишів до них зберігаються в бухгалтерській службі установи як документи суворої звітності і видаються за заявкою у підзвіт особі, відповідальній за ведення трудових книжок. Інформація переноситься узагальненою сумою, визначеною за даними Журналу 1-мс (шляхом вибірки відповідних сум з графи 6). 10.5. У графі 7 наводиться вартість послуг, отриманих від сторонніх підприємств і організацій. Для цього із загальної суми витрат (включаючи вартість переробленого молока) віднімають вартість молочних відвійок і ділять на масу одержаних вершків. На другій стадії обчислюють собівартість вершкового масла. Проте в кожному документі про вихід продукції повинні бути вказані кількість переробленої сировини та норми виходу продукції.

Смотрите также: Бланк меню на свадьбу

Кількість переадресацій можна зменшити, якщо у броузері працюють кукі. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується при розрахунку валового прибутку (збитку). 3.5. У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Витрати, які не можуть бути прямо віднесені на певний вид продукції (непрямі витрати), розподіляються між окремими її видами пропорційно кількості вироблених умовних банок. Решта витрат обліковується за місцями їх виникнення і включаються до собівартості окремих замовлень згідно з встановленою базою (ставкою) розподілу. Об’єктом обліку і об’єктом калькулювання є замовлення, фактична собівартість якого визначається після його виготовлення.

Смотрите также: Исковое заявление о признании недействительным сертификата на материнский капитал

Для визначення собівартості кожного виду продукції (борошна, дерті) вартість переробленого зерна та інші прямі витрати відносяться безпосередньо на конкретний вид продукції, а непрямі витрати на переробку розподіляються між видами продукції пропорційно умовній кількості переробленої сировини. Такі інновації можуть бути основані на принципово нових технологіях чи на поєднанні існуючих технологій для нового використання або ж на використанні результатів досліджень і розробок. Для визначення собівартості 1 тонни заготовленого для певного призначення торфу необхідно витрати на торфорозробку розділити на кількість торфу умовної вологості і помножити на кількість торфу умовної вологості певного призначення. При цьому нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включають у собівартість реалізованої продукції в періоді їх виникнення. Для обліку та контролю за витратами сировини і виходом готової продукції використовують також зведені документи. Він показує поточну звітність комбікормового заводу іншим підприємством. Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) поділяються за календарними періодами. Якщо частка заробітної плати зменшується, а частка амортизації збільшується, то це свідчить про підвищення технічного рівня підприємства, про зростання продуктивності праці. Він має два розділи: в першому показують кількість фактично використаної сировини, матеріалів і тари, а також витрати їх за нормами на фактичний вихід готової продукції, в другому — фактичний вихід готової продукції у фізичних та умовних одиницях.

Комбікорми, вироблені із зернової та іншої сировини підприємств-учасників, не можуть бути передані іншим організаціям. Для визначення відпускної ціни використовується спеціальний документ- Рецепт-калькуляція. Тому визначення собівартості комбікормів конкретного виду зводиться до ділення витрат на їх виробництво на кількість оприбуткованої продукції в тоннах. Всі прямі витрати (витрати основних матеріалів і заробітна плата основних виробничих працівників з нарахуванням на неї) обліковуються в розрізі встановлених статей калькуляції за окремими виробничими замовленнями. Вони окремо обліковуються на рахунках 92, 93, 94 і списуються на фінансові результати наприкінці звітного періоду. Собівартість виготовлених брикетів складається з вартості використаного торфу та інших компонентів і витрат на приготування маси, її формування та сушіння.

Підставою для визначення норм відпуску комбікормів є встановлені по договору з підприємствами-учасниками обсяги передачі давальницької сировини і виготовлення комбікорму в асортименті з врахуванням об’ємів введення незернових компонентів. Звірів на шкурки забивають у міру дозрівання волосяного покриву, якість якого оцінює комісія фахівців. Об’єктом калькулювання є лише сортові шкурки. Аналогічно визначають собівартість продукції по інших переділах. У хлібопекарному виробництві витрати відносяться на собівартість певного виду продукції, а суми, які не можуть бути віднесені безпосередньо, розподіляються між видами продукції пропорційно виручці від реалізації. При позамовному методі проблематичним є розподіл непрямих витрат. На практиці непрямі витрати розподіляють між окремими замовленнями заздалегідь, користуючись бюджетними ставками (нормативами) розподілу очікуваних непрямих витрат. Аналогічним чином розраховується собівартість продукції пункту соління, однак між видами продукції вартість компонентів (солі, спецій тощо) розподіляється за технологічними нормами, передбаченими рецептурою, а непрямі і витрати — пропорційно кількості виробленої продукції. Залишок незавершеного виробництва у кількісному вираженні можна встановити шляхом інвентаризації або на підставі даних оперативного обліку. При застосуванні методу обліку витрат по замовленнях, виникають труднощі, коли замовлення виконується, частково. Для цього вартість перероблених овочів і фруктів (без вартості відходів за цінами можливого їх використання) та інших компонентів (оцту, спецій, солі), оплата пращ, відрахування на соціальні заходи працівників прямо відносяться на відповідні види консервів. Для визначення собівартості виготовленої продукції необхідно визначити суму витрат в залишках незавершеного виробництва.

Розподіляють їх між видами продукції пропорційно до виручки від реалізації або за іншою базою, обраною підприємством. Отже, імпліцитні витрати будуть дорівнювати можливості одержання грошових платежів за здавання цього приміщення кому-небудь в оренду. Після цього визначають собівартість кінцевої продукції — волокна. Кількість жиру в одержаних продуктах з переробки повинна дорівнювати кількості жиру, що був у переробленому молоці, тобто складають, так званий, жировий баланс. Собівартість продукції є найважливішим показником економічної ефективності її виробництва. У ній відбиваються всі сторони господарської діяльності, акумулюються результати використання всіх виробничих ресурсів. Цей метод застосовують у галузях, де серійно чи масово виготовляють однорідну або однакову продукцію або ж мають безперервний виробничий цикл. Відхилення від них обліковують на аналітичному рахунку 2013, які щомісячно списують на виробництво комбікормів пропорційно вартості витрачених матеріалів. На аналітичному рахунку 2014 обліковують у вартісному виразі відхилення якості сільськогосподарської продукції від установлених кондицій. Окремо наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток. 2.30. У додатковій статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів» відображається сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо. Крім того, цеглу-сирець досить широко використовують як кінцеву продукцію, а також реалізують на сторону.

Похожие записи: