Бланк декларац про доходи державного службовця 2012

Також будь-хто міг ознайомитися з декларацією за письмовим запитом. Такі відомості можуть бути надані з дотриманням установлених законом вимог спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, судам у разі надходження відповідного запиту. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проте серед суб’єктів подання декларації є також особи, для яких державний орган або орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні. Чи потрібно зазначати у Декларації вартість товару, придбаного у кредит? При визначенні недостовірності поданої інформації необхідно виходити з її свідомого приховування чи перекручування. Відповідно до ст.90 Цивільного кодексу України юридична особа має своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Проте серед суб’єктів подання декларації є також особи, для яких державний орган або орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи.

Смотрите также: Бланк накладная на внутреннее перемещение материальных запасов

Тобто зазначене відшкодування (компенсація) є додатковим видом доходу фізичної чи юридичної особи, яка зазнала відповідних збитків. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Публічний характер як самих органів — суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету в суспільстві. Через кілька років — США, у 1980-х більшість європейських країн, починаючи з Іспанії і Італії в 1982, Португалії — 1983 році[2]. В Радянському союзі цього не робили, а в незалежній Україні почали з 1993 року.

Смотрите также: Руководство мвд красноярского края

Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом декларанта та зазначенням дати її заповнення. Суб’єктами декларування визнаються особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Депутати місцевих рад, які працюють в раді на постійній основі, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до апаратів відповідних рад або апаратів їх виконавчих комітетів. Декларація за минулий 2015 рік заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті “а”пункту 2 частини першої статті 3 антикорупційного Закону ( у тому числі судді та державні службовці апеляційного суду Дніпропетровської області) за місцем роботи до відділу кадрів. Особа, яка претендує на зайняття посади пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до призначення на відповідну посаду подає в установленому Законом порядку до місця проходження майбутньої роботи (служби) декларацію за минулий рік за встановленою Законом формою. Також запит про отримані членом родини доходи можна направити до відповідного органу Міністерства доходів і зборів України. Особи, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають Декларацію у день звільнення (припинення діяльності), а тому їх необхідно завчасно інформувати про наявність згаданого обов’язку. Публічний характер як самих органів — суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету в суспільстві.

Смотрите также: Инструкция по пожарной безопасности в детском саду по новым правилам 2012г

Перша хвиля декларування завершилася 30 жовтня 2016 року. Уточнення можна зробити у органах, де зареєстровані транспортні засоби. У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк. Відомості щодо фінансових сум в усіх позиціях Декларації округлюються до гривні. Міндоходів веде: електронний реєстр повідомлень про відкриття валютних рахунків; облік запитів щодо відкриття валютного рахунка в порядку, встановленому Мінфіном. Аналізуючи питання подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, неможливо залишити поза увагою питання виготовлення бланків декларації, а також порядок їх подання та зберігання. Наведене означає, що насамперед необхідно запобігати виникненню конфлікту інтересів.

Відповідно до ч.2 ст.115 Цивільного кодексу України внеском до статутного капіталу учасника можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові та інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Мова йде про випадки, коли подарунок надається службовцю органом виконавчої влади/ органом місцевого самоврядування як відзнака або заохочення за успіхи у професійній діяльності, або стосується проведення офіційних заходів. Поле «сума витрат грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування у позиціях 35-39 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує розмір встановленої у п.11 Примітки до Декларації суми. Особи, зазначені в пункті 1 Порядку, а також члени їх сімей повідомляють органам доходів і зборів про відкриття валютного рахунка за формою, встановленою Міндоходів. Але державних службовців ця норма не стосується, тому що їхні статки є важливою для суспільства інформацією.

Додатково повідомляємо , що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» внесено зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли не проживає спільно з ними, але відповідно до частини першої статті 6 Сімейного кодексу України особа наділена таким правовим статусом до досягнення нею повноліття. Така згода подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу. Конфлікт інтересів Особливу увагу в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб слід приділяти запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів. Суб’єкти декларування — особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Перевірка декларації на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування здійснюється протягом тридцяти днів з дня подання декларації і полягає у порівнянні службових обов’язків суб’єкта декларування з його та членів його сім’ї фінансовими інтересами. Площа житлових будинків (квартир) вказуються на підставі даних бюро технічної інвентаризації.

Важливою вимогою Закону є встановлення обов’язку передавати подарунки, вручені під час офіційних заходів, до того органу державної влади, в якому працює службовець. Вперше форма декларації визначена на рівні закону, що у свою чергу сприяє забезпеченню реалізації принципу правової визначеності, оскільки виступає гарантією стабільності зазначеної форми. Зокрема: у позиції 45 – зазначається загальна сума грошових коштів на рахунках декларанта (ощадних, депозитних, поточних, анонімних) у банках та інших фінансових установах. у позиції 46 – зазначається загальна сума грошових коштів, вкладених у звітному році. Відповідно, таку інформацію для здійснення відповідної перевірки та вжиття заходів найбільш доцільно надсилати до спеціально уповноважених суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень. Площа земельних ділянок вказується на підставі документів (актів) про їх відведення. Особа, що є декларантом, відкрила накопичувальний рахунок на користь своєї дитини. Чи потрібно суму такого вкладу вказувати у Декларації? Тепер декларант має обов’язок вказати і про те, з якою установою він уклав такі домовленості.

Декларація особами, які претендують на зайняття посад у державних органах(частина перша статті 11 Закону), відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначаються. Сума коштів, сплачених декларантом на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання його або члена сім’ї, по суті відноситься до фінансових зобов’язань декларанта. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Яскравим прикладом цього є депутати місцевих рад, серед яких є ті, для яких орган місцевого самоврядування не є основним місцем роботи або ж які є самозайнятими особами чи пенсіонерами. Конституційний суд 2012 року назвав таку публічність чиновників «додатковим правовим обтяженням», до якого слід бути готовим, йдучи на державну службу. Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу. Якщо потрібно, то кому – декларанту чи члену його сім’ї? Так, такі показники потрібно вносити до Декларації. Отже, суми відшкодувань за майнову або моральну шкоду, отримані декларантом або членами сім’ї декларанта, необхідно зазначати у позиції 20 Розділу ІІ Декларації. У яких пунктах Декларації державний службовець має відображати плату за навчання своїх дітей у навчальних закладах? Відповідно до частини 1 статті 29 Цивільного Кодексу України місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, де фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Похожие записи: